Inaugural Address at 45th Sarvodaya Samaj Sammelan, Agra | Oct. 23, 2013